ОЦЕНКА НА РИСКА

ОЦЕНКА НА РИСКА

ОЦЕНКА НА РИСКА

Съгласно изискванията на чл. 16 на ЗЗБУТ “работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места.”

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” съдейства на работодателя, длъжностните лица и ГУТ/КУТ /група/комитет по условия на труд /при организиране, провеждане на процедурата и оформяне на документацията по оценяване на риска за здравето и безопасността при работа.

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” изготвя Оценка на риска, включена в цената на договора:

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;
 • Изработване на карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;
 • Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;
 • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;

 

Оценката на риска  от СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС”се характеризира със следните особености:

 • Обхваща всички аспекти на работата – лицата, които извършват работата, ритъма на работа, организацията на труда, професионалните задължения, работното място, работната среда.
 • Основната задача е да се подобрят условията на труд, като се редуцират рисковете за безопасността и здравето и като следствие да се получат по-добри резултати от работата. Професионалното здраве и безопасност да станат управленческа практика, в която да участват всички работници.

 

Оценявани елементи на работното място в оценката на риска, изготвяна от СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС”:

 • работно оборудване – машини, съоръжени и др.
 • микроклимат
 • работа на открито
 • шум
 • вибрации
 • осветеност
 • ел. безопасност
 • физическо натоварване
 • работна поза
 • работни движения
 • нервно-психическо напрежение
 • отговорност за материални ценности
 • отговорност за здравето и живота на хората
 • организация на работното време
 • средства за лична и колективна защита
 • инструктажи по безопасност и здраве при работа
 • квалификация и обучение
 • помощни помещения
 • санитарно-битово обезпечение

 

Оценката на риска е инвестиция, реализирането на която ще доведе до следните положителни ефекти:

 • Намаляване разходите за изплащане Временна Нетрудоспособност и отсъствия от работа;
 • Намаляване на разходите за компенсации на работещите при неблагоприятни условия на труд;
 • Повишаване мотивацията на работещите и ефективността на труда.