ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЗЗБУТ


ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ - ЗЗБУТ

Съгласно чл.15 от ЗЗБУТ ЕЖЕГОДНО работодателите декларират в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.

Съгласно чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:

1. Да направи оценка на риска за здравето и безопасността, която да обхване работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори;

2. Да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка, а когато това не е възможно, да осигури защитата на работещите и на другите лица;

3. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и на служителите са изцяло за сметка на работодателя.

Чл. 19. (1) Работодателят предоставя на работниците и служителите или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.
Чл. 25. (1) Работодателите осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.
(2) Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им.
Чл. 27. (1) В търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд. В състава на комитета се включват равен брой представители на работниците и на служителите и представители на работодателя, но общо не повече от 10 души.

Чл. 28. (1) В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал до 50 работници и служители включително, както и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд.

Чл. 33. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

Чл. 34. (1) Работниците и служителите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:
1. да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
2. да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло;
3. да използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и не ги изменят самоволно;
4. да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ СПОРЕД КТ, ЗЗБУТ И ДРУГИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И НАРЕДБИ

  • оценка на риска и измервания на факторите на работната среда
  • инструктажи и водене на свързаните с тях документи
  • определяне на длъжностно лице във връзка със ЗБУТ
  • ежегодно обучение на дл.лица, на лицето водещо инструктажите, членовете на КУТ и ГУТ
  • осигуряване на физиологични почивки
  • разработване на вътрешни правила по ЗБУТ и КТ
  • осигуряване на ЛПС и работно облекло
  • застраховане трудова злополука, съгласно Наредбата за задължително застраховане
  • спазване минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа
  • провеждане на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи